Prihlášky na denné štúdium katolíckej teológie pre kandidátov kňazstva aj pre laikov a laičky, prijímame do 30.04.2017

     Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave otvára na Teologickom inštitúte pri Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne akreditovaný študijný program:

Katolícka teológia – magisterské štúdium (spojený prvý a druhý stupeň vysokoškolského štúdia) v 6-ročnej dennej forme pre kandidátov kňazstva, laikov a laičky

Termín podania prihlášky: do 30. apríla 2017

Pavol z Tarzu a materská cirkev v Jeruzaleme

     V pondelok 24. apríla 2017 sa v aule Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne uskutočnila prednáška s názvom Pavol z Tarzu a materská cirkev v Jeruzaleme. Prednášajúcim na túto tému bol prof. P. Marcello Alfio Buscemi OFM, ktorý v rámci svojho biblického turné po Slovensku zameranom na tému života veriaceho kresťana v prvých komunitách podľa apoštola Pavla zavítal aj do Badína, kde sa venoval vzťahu apoštola národov k materskej cirkvi v Jeruzaleme.

Missa chrismatis v Banskej Bystrici

     Mons. Marián Chovanec, banskobystrický diecézny biskup, slávil 13. apríla 2017 o 9.30 hod. v Kostole nanebovzatia Panny Márie spolu s kňazmi, bohoslovcami a ostatnými veriacimi slávnostnú svätú omšu svätenia olejov, aby tak spoločne ďakovali za dar kňazstva. V homílii sa otec biskup zamýšľal nad tým, prečo je kňazstvo celoživotnou trvalou úlohou. Hovoril o tom, že kňazstvo nie je práca, ale povolanie a úlohou kňaza je spravovať Božie

Miništrantská víkendovka v Badíne

     V Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne sa 30. marca až 2. apríla uskutočnil posledný miništrantský víkend v tomto akademickom roku určený pre miništrantov vo veku 15 – 21 rokov.

     V piatok sa začal program o 17.00 hod celoseminárnou krížovou cestou a spoločnými vešperami. Po nich nasledovalo krátke zoznamovanie sa a hry. Večer zakončila spoločná modlitba, počas ktorej miništranti premýšľali nad tým, kto je pre nich Ježiš a ako ho vnímajú.

Celodiecézne mariánske večeradlo v Badíne

     V sobotu 11. marca 2017 sa v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne konalo večeradlo Banskobystrickej diecézy pod záštitou Mariánskeho kňazského hnutia. Program sa začal modlitbou dňa z Liturgie hodín o 9.00 hod., ktorú viedol špirituál seminára vdp. Peter Jandura. Potom sa veriaci pomodlili spolu s bohoslovcami radostný ruženec. Nasledovala prednáška na tému Panna Mária, Don Gobbi a my.

Stránky