O kánonických procesoch manželskej nulity

     Dňa 27. februára 2015 o 14.30 hod. sa v Kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne uskutočnila hosťovská prednáška pátra Konštanca Adama OP, rektora Pápežskej univerzity sv. Tomáša Akvinského (Angelicum) v Ríme.

Informácie pre záujemcov o štúdium teológie

     Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave otvára na Teologickom inštitúte pri Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne akreditovaný študijný program:

Katolícka teológia – magisterské štúdium (spojený prvý a druhý stupeň vysokoškolského štúdia) v 6-ročnej dennej forme pre kandidátov kňazstva i laikov.

Termín podania prihlášky: do 31. marca 2015

Stretnutie s novokňazom Františkom Veverkom

     Novovysvätený kňaz František Veverka, ktorý je aktuálne kaplánom v Detve, zavítal dňa 16. februára 2015 do Kňazského seminára svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne. Stretnutie sa začalo slávením svätej omše v seminárnom Kostole sv. Františka Xaverského o 17.30 hod. Hlavným celebrantom bol rektor Ján Viglaš, ktorý na úvod privítal dp. Veverku. V homílii sa prihovoril novokňaz a povzbudil bohoslovcov k tomu, aby ďakovali za dar života a aj napriek

Stretnutie rehoľníkov s diecéznym biskupom

     V sobotu 7. februára 2015 sa v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne uskutočnilo stretnutie rehoľníkov a zasvätených osôb pôsobiacich na území Banskobystrickej diecézy s diecéznym biskupom Mariánom Chovancom.

Urobte všetko, čo vám povie – On je živý 2015

     Skutočnosť, že On je živý“ prežívame ako veriaci ľudia počas celého liturgického roka počnúc jeho narodením až po víťaznú smrť na kríži. Osobitným spôsobom nám ju však pripomína víkendové stretnutie mládeže, ktoré pravidelne začiatkom februára organizuje komunita Emanuel. Mottom jubilejného 20. ročníka tejto akcie, ktorá sa konala v Nitre – Klokočine v dňoch 30. januára až do 1. februára 2015 boli slová: „Urobte všetko, čo vám povie“ (Jn 2,5)

Pages