Termíny zápisu pre akademický rok 2014/2015

vlajka Kňazského seminára sv. Františka Xaverského

     Zápis študentov RKCMBF UK sa uskutoční najskôr elektronickou formou do Akademického informačné-ho systému (AIS2) a následne písomnou formou na študijnom oddelení teologického inštitútu.

Elektronický zápis v AIS2: 1.8.2014 – 31.8.2014

Kňazská vysviacka

litánie ku všetkým svätým počas kňazskej vysviacky

     Dňa 21. júna 2014 sa v Katedrále sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici slávila kňazská vysviacka diakona Františka Veverku. Slávnostná svätá omša, ktorú celebroval diecézny banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec, sa začala o 10.00 hod. Na úvod svätej omše vyslovil otec biskup veľkú radosť a vďaku za kandidáta kňazstva Františka, ktorý bude patriť medzi služobníkov Krista. Pred homíliou vyjadril kandidát kňazstva úprimnú túžbu stať sa služobníkom Krista zvolaním „Tu som!“

Diakonská vysviacka

odovzdávanie evanjeliára novovysvätenému diakonovi

     Dňa 14. júna 2014 sa vo farskom Kostole nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici konala diakonská vysviacka. Za diakonov boli tohto roku vysvätení – Radovan Hasík, Marián Husár, Pavol Lojan a Martin Pečarka. Slávnostnú svätú omšu o 10.00 hod celebroval banskobystrický diecézny biskup Mons. Marián Chovanec. Na úvod vyslovil úprimnú vďaku a radosť za všetkých kandidátov diakonátu.